Facebook ศฝ.นศท.มทบ.23
https://www.facebook.com/mstc23.s3/
นื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙"
king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 ศฝ.นศท.มทบ.23 รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน จาก นรด.
: พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท.ให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ห้วงการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2560 พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำ นศท.และกำลังพลจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่การฝึก ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รวมจำนวน 12 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก, การตัดผม การพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน วัด โรงเรียน
 
 
ศฝ.นศท.มทบ.23 จัดกิจกรรม รด.จิตสีขาว ให้กับ นศท.ในห้วงการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 31 วัดศรีจันทร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายอบรมในเรื่อง การสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ในทุกผลัดการฝึก
 
 
 
ห้วงวันที่ 9-11 พ.ค.61 :ศฝ.นศท.มทบ.23 จัดการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร.ประจำปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดขอนแก่น ส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก จำนวน 216 สถานศึกษา
เมื่อ 3 พ.ค.61 : พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีสถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการประชุม จำนวน 216 สถานศึกษา
 
ห้วงการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2560 พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำ นศท.และกำลังพลจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่การฝึก ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รวมจำนวน 12 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก, การตัดผม การพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน วัด โรงเรียน
 
- กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2561
- หนังสือยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิตของผู้มีอายุ 17 ปี
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดขอนแก่น)
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดกาฬสินธุ์)
 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนทั่วไปและนักศึกษาวิชาทหาร  
 แนวทางการใชัเครื่องแบบฝึก นศท. และ ผกท. ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อพลาง
- การจัดทำข้อมูลและกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงของสถานศึกษา
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
 
 
- หนังสือยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิตของผู้มีอายุ 17 ปี
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดขอนแก่น)
- ขอความร่วมมือจัด นศท.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึก นศท.บังคับบัญชา(จังหวัดกาฬสินธุ์)
 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนทั่วไปและนักศึกษาวิชาทหาร  
 แนวทางการใชัเครื่องแบบฝึก นศท. และ ผกท. ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อพลาง
 
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
 
 
 
     
 
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารการตรวจ ศฝ.แข็งขันปี 61
การเตรียมการ การตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ผนวก ก, ข, ค, ง)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ภาคปฏิบัติ)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของหน่วยฝึก)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของสถานศึกษา)
การจัดตั้งองค์กร รด.จิตอาสา (สถานศึกษา)
ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2561
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤต แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2560 
หนังสือเรียนเชิญประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการปฏิบัติแผนงานชมรม ผกท.ปี 55
การปรับหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา 2555 
คู่มือการสมัคร E-learning โรงเรียนการกำลังสำรอง(สมัครเรียน-->>คลิ๊กที่นี่)
Download เอกสารระเบียบการต่าง ๆ
Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
เอกสารการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 
แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
แจ้งรายชื่อ นศท.ขาดการฝึก (.pdf)
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม นศท.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
     - เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
     - ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
      - ผนวก ก-ง ประกอบระเบียบ
      - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.กมล เรียงสันเทียะ  โทร.089-9407163
 
 
 
 
     
 
 
 
Line @ ศฝ.นศท.มทบ.23
 
QR Code : ไทยคู่ฟ้า
 
QR Code : กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
   
     
   
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23