king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 

 

ศฝ.นศท.มทบ.23 จัด" โครงการ รด.จิตอาสา" ในห้วงการฝึกภาคสนาม นศท. โดยให้บริการประชาชนในรอบๆ พื้นที่การฝึก ประกอบด้วย การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กฟรี, บริการตัดผมชายฟรี การช่วยเหลือพัฒนา ทำความสะอาดวัด บ้าน โรงเรียน เป็นต้น
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผบ.มทบ.23 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ให้การต้อนรับ
.
ศฝ.นศท.มทบ.23 จัดวิทยากรของหน่วยบรรยายให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำคัญ
ของรัฐบาลที่ผ่านมา ใ
ห้กับนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษวิชาทหารในสังกัด เพื่อให้ได้รับความรู้ ีความรู้เข้าใจในกระบวนการเลือกตั้ง
 
ศฝ.นศท.มทบ.23 จัดวิทยากรของหน่วยบรรยายให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งให้ นศท.เป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
 
- เอกสารประกอบการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร-มอบนโยบายการฝึกภาคสนาม 61
- ประกาศผลภาคทฤษฎี (สอบออนไลน)์ ประจำปีการศึกษา 2561
- แผนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
- เอกสารประกอบการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
- โครงการประกวดหนังสั้น
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดโครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด
- ดาวน์โหลดป้ายรณรงค์ "โครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด"
- ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกการสอบฯ พ.ศ.61 "
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผกท.พ., ผกท., ผช.ผกท. พ.ศ.54 "
คู่มือการใช้งาน "ระบบส่งข่าวอัตโนมัติ" "AMC"
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
 
 
 
     
 
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารการตรวจ ศฝ.แข็งขันปี 61
หลักเกณฑ์การเบิกเครื่องแต่งกาย ผกท.พ.ศ.2558
การเตรียมการ การตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ผนวก ก, ข, ค, ง)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ภาคปฏิบัติ)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของหน่วยฝึก)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของสถานศึกษา)
การจัดตั้งองค์กร รด.จิตอาสา (สถานศึกษา)
ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2561
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤต แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
การฝึกทบทวน ผกท.ประจำปีการศึกษา 2560 
หนังสือเรียนเชิญประชุมสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการปฏิบัติแผนงานชมรม ผกท.ปี 55
การปรับหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง) ปีการศึกษา 2555 
คู่มือการสมัคร E-learning โรงเรียนการกำลังสำรอง(สมัครเรียน-->>คลิ๊กที่นี่)
Download เอกสารระเบียบการต่าง ๆ
Download  คู่มือการติดตามการประเมินผล โครงการ ฯ
เอกสารการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555 
แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
แจ้งรายชื่อ นศท.ขาดการฝึก (.pdf)
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม นศท.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
     - เครื่องหมายของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 11
     - ระเบียบ นรด เครื่องหมายพิเศษ ผกท พ.ศ.2554
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
      - ผนวก ก-ง ประกอบระเบียบ
      - ระเบียบ นรด. เปิด - ปิดฯ ปี 2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.กมล เรียงสันเทียะ  โทร.089-9407163
 
 
 
 
 
 
Line @ ศฝ.นศท.มทบ.23
 
QR Code : ไทยคู่ฟ้า
 
QR Code : กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
   
   
   
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23