king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 
 
Download Logo
 
 
 

 
- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบสุดท้าย).
- ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบที่ 2).
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบที่ 1)
-โครงการประกวดหนังสั้น ประจำ ปี 2562
- ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ปี 2562
 
เมื่อ 16 พ.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำปี 2562 ของหน่วย ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.23 และร่วมเดินทางไกล กับกำลังพลนายทหาร, นายสิบ ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเกษรวนาราม บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 
เมื่อ 2 พ.ค.62 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม
 
เมื่อ 7 พ.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 กระทำพิธีเปิดการฝึกทบทวน ผกท. โดยมีสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่ง ผกท. เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร, พนักงานราชการ จัดโครงการ" จิตอาส ความดีด้วยหัวใจ " ด้วยการทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นประจำทุกเดือน
- โครงการประกวดหนังสั้น
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดโครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด
- ดาวน์โหลดป้ายรณรงค์ "โครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด"
- ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกการสอบฯ พ.ศ.61 "
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผกท.พ., ผกท., ผช.ผกท. พ.ศ.54 "
คู่มือการใช้งาน "ระบบส่งข่าวอัตโนมัติ" "AMC"
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
 
 
 
     
 
 
เอกสารฝ่ายเตรียมการ
เอกสารการตรวจ ศฝ.แข็งขันปี 61
หลักเกณฑ์การเบิกเครื่องแต่งกาย ผกท.พ.ศ.2558
การเตรียมการ การตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ผนวก ก, ข, ค, ง)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ภาคปฏิบัติ)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของหน่วยฝึก)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของสถานศึกษา)
การจัดตั้งองค์กร รด.จิตอาสา (สถานศึกษา)
ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2561
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤต แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
 
เอกสารฝ่ายธุรการและกำลังพล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม นศท.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 54
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องหมายปีกโดดร่มพาราเซล 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย บัตรประจำตัว ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษ ผกท.54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ 54
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยอุดมการณ์ นศท.54
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554
คำสั่ง นรด.ที่ 49-2555 เรื่อง เครื่องหมายปีกโดดร่มแบบพาราเซล
บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล นศท.(ส่ง นรด.)30 ก.ย.56
แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัวของ นศท.ปี 56
ระเบียบชมรม ผกท.ปี 55
การจัดตั้งชมรมผู้กำกับ
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.กมล เรียงสันเทียะ  โทร.089-9407163
 
 
 
 
 
 
พ.อ.เอนก พรหมทา
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
   
   
   
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Free Hit Counter  
Free Web Site Counter
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23