Responsive image

การรายงานข่าวสาร

ตามโครงการ แหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.23

ข้อมูลรายงานข่าวสาร

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อ ๒)

"ข่าวทุกข่าว และผู้ส่งข่าว หน่วยจะปกปิดเป็นความลับของทางราชการ ไม่มีใครได้รับทราบ (มีเพียงนายทหารการข่าว และ ผบ.หน่วย เท่านั้นที่รับข้อมูล)"