ประวัติความเป็นมาของหน่วย 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓
ค่ายศรีพัชรินทร  ตำบลศิลา 
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
.....................................


      ๑. ประวัติความเป็นมา
แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกขอนแก่น จัดตั้งเมื่อ  พุทธศักราช ๒๕๒๐ ตามคำสั่ง กองทัพบก ( เฉพาะ )  ที่ ๑/๒๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๒๐
ต่อมาเมื่อปี  พุทธศักราช ๒๕๒๘  ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารหมายเลข ๑๖๗/๒๘ซึ่งเป็นอาคารถาวรแห่งใหม่  เป็นอาคารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารแห่งแรกของกองทัพบกชื่อว่าอาคาร รด. ( ส่วนภูมิภาค ) จังหวัดทหารบกขอนแก่น และได้แปรสภาพหน่วยจากแผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกขอนแก่น   มาเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ตามคำสั่ง กองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๖๙/๓๓  ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ โดยใช้หมายเลขอัตราการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ ๕๑ - ๒๐๒

และเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ กองทัพบก ได้ปรับอัตราการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ให้จังหวัดทหารบกขอนแก่นแปรสภาพหน่วยเป็น  มณฑลทหารบกที่ ๒๓ และให้แผนกการฝึกกำลังสำรองจังหวัดทหารบกขอนแก่น  แปรสภาพเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๓  เป็นต้นไป
      ๒. รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา
- พันเอก เทียบ      ทานกระโทก      ตั้งแต่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ - ๑๙ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๙
- พันเอก รณชัย     ประภาสสันติกุล  ตั้งแต่ ๑๙ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๐
- พันเอก สมหวัง    บุญเชี่ยว           ตั้งแต่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๑
- พันเอก นิรัตน์ชัย  สุพัฒนานนท์      ตั้งแต่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๑ - ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๖
- พันเอก สรพจน์   เล็บสิงห์           ตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๙
- พันเอก สาคร      อินทะโส           ตั้งแต่ ๒๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒
- พันเอก สมบัติ     จินดาศรี          ตั้งแต่ ๑๔ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ - ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓
-  ๒  -
- พันเอก กิตติพงษ์   พุทธิมณี         ตั้งแต่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ - ๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘
- พันเอก ณัฎฐาภูมิ   นิกร              ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙
- พันเอก รังสรรค์     ตันสิทธิแพทย์   ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑
- พันเอก เอนก        พรหมทา        ตั้งแต่ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ถึง ปัจจุบัน
      ๓. ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ
- เข้ารับการตรวจสอบประเมินผลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ตามโครงการ “ ศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ” โดยมีผลการตรวจสอบเป็นหน่วยฝึกวิชาทหารดีเด่น  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ , พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙  ทั้งนี้ มีผลการตรวจสอบอันดับ ๑ ของประเทศ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ และปี พ.ศ.๒๕๕๘
- ได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยฝึกวิชาทหารดีเด่น  จากกองทัพภาคที่ ๒  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ , พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙
- รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาวิชาทหารเข้ารับการตรวจสอบประเมินผลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เพื่อรับการตรวจสอบเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นโดยต่อเนื่อง

...............................................................................................................................
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter