king1
ขั้นตอนในการโพสต์เทิดทูนสถาบัน
 
 
 
 
  ชื่อบัญชี    : มูลนิธิอุทยานการฝึก
                    เฉลิมพระเกียรติ
  เลขที่บัญชี : 980-6-68036-7
  ธนาคาร    : กรุงไทย
  สาขา         : กสิกรทุ่งสร้าง
  ประเภท    : ออมทรัพย์
  Fax           : 043-242298
....................
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงบริจาค
 เงินเข้ามูลนิธิฯ
....................
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 

 

 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 

 
-โครงการประกวดหนังสั้น ประจำ ปี 2562
- แบบประเมิน ศฝ.ย่อย ปี 2562
- แบบประเมินสถานศึกษาวิชาทหาร.ปี 2562
- ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ปี 2562
- การตรวจสถานศึกษาและตรวจแนะนำของชุดส่งเสริมวินัย 2562
 

เมื่อ 8 ส.ค.62 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ของ ศฝ.ย่อย ร.ร.แวงน้อยศึกษา โดยมี พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 และผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารให้การต้อนรับ
 

เมื่อ 26 ก.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และนักศึกษาวิชาทหารของหน่วย ทำกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดป่าสุนทรวนาราม ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
เมื่อ 12 ก.ค.62 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก นศท.ภาคปกติ, พิธีไหว้ครู, พบปะ นศท. และผู้ปกครองของ นศท. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศฝ.นศท.มทบ.23
 
ศฝ.นศท.มทบ.23 ฝึกอบรมครูฝึก นศท.ของหน่วยในเรื่องจัดการเรียนการสอนแบบ Active learnin ตามนโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของ นรด.โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดี รองคณบดี คณะกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
 
ศฝ.นศท.มทบ.23 จัดการเรียนการสอนแบบ Active learnin gซึ่งเป็นกระบวนการเรียน การสอนที่เน้นการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมโดยผ่านสื่อออนไลน์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การสรุปแนวคิด เกิดผลงานสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้
 
เมื่อ 16 พ.ค.62 พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำปี 2562 ของหน่วย ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.23 และร่วมเดินทางไกล กับกำลังพลนายทหาร, นายสิบ ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเกษรวนาราม บ.โกทา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 

พ.อ.เอนก พรหมทา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร, พนักงานราชการ จัดโครงการ" จิตอาส ความดีด้วยหัวใจ " ด้วยการทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นประจำทุกเดือน
 
- โครงการประกวดหนังสั้น
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
- ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดโครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด
- ดาวน์โหลดป้ายรณรงค์ "โครงการ รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด"
- ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกการสอบฯ พ.ศ.61 "
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ผกท.พ., ผกท., ผช.ผกท. พ.ศ.54 "
คู่มือการใช้งาน "ระบบส่งข่าวอัตโนมัติ" "AMC"
  ธนาคารข้อสอบออนไลน์
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๑
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๒
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๓
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๔
         - ธนาคารข้อสอบออนไลน์ นศท.ชั้นปีที่ ๕
 
 
     
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารการตรวจ ศฝ.แข็งขันปี 61
หลักเกณฑ์การเบิกเครื่องแต่งกาย ผกท.พ.ศ.2558
การเตรียมการ การตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ผนวก ก, ข, ค, ง)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ภาคปฏิบัติ)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของหน่วยฝึก)
หัวข้อการประเมินการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน ปี 61 (ส่วนของสถานศึกษา)
การจัดตั้งองค์กร รด.จิตอาสา (สถานศึกษา)
ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2561
เอกสารขอความร่วมมือส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การข่าว
ขอความร่วมมือจัด นศท.ปี ๒ เข้ารับการฝึก
แถลงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๒
กระดาษคำตอบ การสอบภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย-หญิง)
ระเบียบการใช้สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.23
แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ตัวอย่าง ผังการจัดตั้งกรม นศท.
โครงการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก คำสั่งจัดตั้งกรม นศท.
หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤต แบบประเมินผลการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย
รูปแบบลำดับการนำเสนอประกอบ คำบรรยายของกรมนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารการประชุมสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบันและกองทัพ
ใบสมัคร รด.จิตอาสา(.pdf)
ใบสมัคร รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด(.pdf)
 
 
 
 
 
 
พ.อ.เอนก พรหมทา
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
Line @
ส่งคลิปประกวดหนังสั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียน online ศฝ.นศท.มทบ.23
 
 
   
   
   
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197
e-mail : webmaster.mstc23@gmail.com , admin@mstc23.com
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23