ประกาศ

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ
ศูนย์ฝึกย่อย
ชาย
หญิง
1
ศฝ.มทบ.23
2
ศฝ.ร.ร.กุดขอนแก่นวิทยาคม
3
ศฝ.ร.ร.แวงน้อยศึกษา
4
ศฝ.ร.ร.บ้านลานวิทยาคม
5
ศฝ.ร.ร.ภูผาม่าน
6
ศฝ.ว.การอาชีพกระนวน
7
ศฝ.ว.เทคนิคกาฬสินธุ์
8
ศฝ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
9
ศฝ.ร.ร.เขาวงพิทยาคาร
10
ศฝ.ร.ร.สมเด็จพิทยาคม
11
ศฝ.ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
ให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก
รายงานตัวลงทะเบียน ที่ ศฝ.นศท.มทบ.23
ภายใน
วันที่ 4 มิ.ย.62 (เลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)