ผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
(รอบที่ 2)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
ประจำปีการศึกษา 2562

 
ประกาศผลการคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย)
ประกาศผลการคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 (หญิง)
 

 

 
  *** ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.62 (ไม่เกินเวลา 1200) ***  
     
ฝตก.ศฝ.นศท.มทบ.23