ศฝ.นศท.มทบ.23

ยินดีต้อนรับ

 
ประกาศผลการคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย) (รอบที่ 4)
ประกาศผลการคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 (หญิง) (รอบที่ 4)

 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60  
     
ฝตก.ศฝ.นศท.มทบ.23